Senter for langsiktig politikk

POlitikk som ser lenger

Senter for langsiktig politikk er en politisk uavhengig organisasjon med mål om å belyse noen av de viktigste, men mest neglisjerte, utfordringene i vår tid. Vi jobber i skjæringspunktet mellom forskning og politikk, for en bedre prioritering av samfunnets ressurser. Senteret skal drive samfunnsanalyse, utvikle forslag til politikk, bidra i offentlige diskusjoner og være en møteplass for alle som er interessert i langsiktig og kunnskapsbasert politikk.

Prioriterte områder

Eksistensielle trusler

Politikk som gjør samfunnet tryggere i møte med trusler som pandemier, ekstreme klimaendringer og fra avansert kunstig intelligens.

Les mer

Framtidige generasjoner

Politikk som bedre ivaretar interessene til framtidige generasjoner, som legges for lite vekt på i dagens politikk.

Les mer

Global velferd

Politikk som bidrar til økt global velferd for mennesker og dyr, deriblant gjennom innovasjon, bærekraftig vekst og internasjonal utvikling.

Les mer

Rolle og motivasjon

Den offentlige debatten i Norge handler gjerne om spørsmål som splitter høyre- og venstresiden, slik som skatt, privatisering og sentralisering. Disse debattene er viktige, men andre problemstillinger fortjener mer oppmerksomhet.

Fremtidige generasjoner, mennesker utenfor Norge og dyr blir ikke tatt nok i betraktning i politiske prosesser. De blir påvirket av de politiske valgene vi gjør, men har selv ingen stemme.

Dessuten lever vi en eksepsjonell tid.  Vi har derfor et særskilt ansvar til å tenke lenger

Senter for langsiktig politikk vil ta en ny og nødvendig rolle i det politiske Norge ved å fremme viktige perspektiver som ikke fremmes i tilstrekkelig grad av andre organisasjoner.

Vår tilnærming

For å bidra til positive politiske endringer følger vi noen grunnleggende metodiske prinsipper:

1

Problemanalyser må være kunnskapsbaserte og foreslåtte tiltak velbegrunnede.

2

Alle valg har en alternativkostnad. Når vi velger å bruke
ressurser på noe blir noe annet nedprioritert.

Siden det finnes mange problemer i verden, og en begrenset mengde ressurser, er vi nødt til å prioritere. Derfor benytter vi kriteriene skala, løsbarhet, neglisjherthet, og politisk egnethet, når vi skal velge problemer å fokusere på.

Skala

Hvor stort er problemet?

Løsbarhet

Hvor realistisk er det å løse problemet?

Neglisjerthet

Hvor underprioritert er problemet?

Politisk egnethet

Hvor egnet er norsk politikk til å løse problemet?

Vårt arbeid

Innspill
|
November 30, 2023

Innspill til ny nasjonal digitaliseringsstrategi

Les mer
Debattinnlegg
|
November 24, 2023

Noe er råttent i EU

Les mer
Debattinnlegg
|
November 12, 2023

Norge henger ikke med

Les mer
Notat
|
November 6, 2023

Tre forslag for mer langsiktig politikk

Les mer