Framtidige generasjoner

Demokratisk politikk består i å komme til felles beslutninger basert på meningene og interessene til et fellesskap. Likevel er det ofte mange grupper som er ekskludert fra denne prosessen. Alle som påvirkes av en beslutningsprosess bør få sine interesser tatt i betraktning. Politikk som bedre ivaretar interessene til framtidige generasjoner, som legges for lite vekt på i dagens politikk.

Tidligere generasjoner har plantet oliventrær de aldri kunne høste fruktene av for at deres etterkommere skulle kunne leve bedre liv. På samme måte bør vi tilrettelegge for at våre barnebarn - og deres barnebarn igjen - sine liv blir så gode som mulig. 

Mange politikere tenker altfor kortsiktig. Det skyldes blant annet at de er opptatt av å vinne stemmer ved neste valg. Det er viktig å korrigere for dette og få politikere til å bry seg mer om de tiltakene som kan påvirke den langsiktige framtiden i en god retning.

Det er typisk tre grunner til politisk kortsiktighet: vi har manglende kunnskap om den fjerne framtiden, vi bryr oss naturlig mer om det nære enn det som skjer fram i tid, og våre institusjoner er utformet for å fokusere på nåtiden, eksemplifisert ved at vi har hyppige valg. 

For å motvirke kortsiktighet skal vi utrede og spre kunnskap om de langsiktige effektene av beslutninger og de moralske grunnene til å bry seg om framtidige generasjoner. Vi trenger også institusjonelle endringer for å gi en stemme til de som ennå ikke er født.